thời luyện

Thứ7 và chủ nhật, tất cả phải tham gia tiết học từ 2h đến 6h.

T3 / T5 không có tiết học bên ngoài.

PT cá nhân đàm phán thời gian riêng.

Hội thảo trong và ngoài nước các chuyên gia có sẵn theo yêu cầu có khả năng được phái cử.

Số tài khoản : 농협 174415-56-096907 전선일

 
 
 
 
 
 

Phí cho lớp MCS CLASS

Thanh toán 3 tháng

520,000

Tập thể / nghiên cứu chuyên môn / người dẫn dắt, lãnh đạo

Tìm hiểu riêng