thời luyện

SAMI KAPAP CLASSvà KALI ARNIS CLASScó giá trị 10 lượt.

MCS CLASS Khi tham gia khóa học SAMI KAPAP CLASSvà KALI ARNIS CLASScó thể học mãi mãi và không phát sinh phí.

Thứ7 và chủ nhật, tất cả phải tham gia tiết học từ 2h đến 6h.

T3 / T5 không có tiết học bên ngoài.

PT cá nhân đàm phán thời gian riêng.

Hội thảo trong và ngoài nước các chuyên gia có sẵn theo yêu cầu có khả năng được phái cử.

Số tài khoản : 농협 174415-56-096907 전선일

 
 
 
 
 
 

Phí cho lớp MCS CLASS

Thanh toán 3 tháng

460,000

Tập thể / nghiên cứu chuyên môn / người dẫn dắt, lãnh đạo

Tìm hiểu riêng

SAMI KAPAP CLASS

170,000

KALI ARNIS CLASS

170,000