Đặc điểm của hệ thống chiến đấu tiếp cập:

Công nghệ của hệ thống chiến đấu bao gồm các công nghệ được kết nối với các tình huống và vũ khí khác nhau như một nguyên tắc,
có thể được học nhanh chóng và dễ dàng và có thể phản ứng linh hoạt với các điều kiện hiện trường.

 
 
 

Hand to Hand Combat Demonstration

 

Weapon's Technic Demonstration

 
 
 

SAMI KAPAP

 

KALI ARNIS